เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เป็นหน่วยงานระดับสาขาก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และศิลปะมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างมั่นคงและยั้งยืน

ปณิธาน
พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ รักษ์ชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอด
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมุ่งเน้นที่การพัฒนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ พลังงาน ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมาย
เป้าหมายของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือมุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
และปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ มีความตระหนักในการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทั้งในระดับบุคคลและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล
และข่าวสารสิ่งแวดล้อมต่อสังคม มีโลกทัศน์ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถพัฒนาตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างดี ตลอดจนเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ