สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
e-Mail : envi@live.psru.ac.th / Facebook : https://www.facebook.com/envi.psru
Website : http://envi.psru.ac.th โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 8401 โทรสาร : 0-5526-7054ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น