เปิดโลกวิจัยสไตล์แจ๋วแหวว
ตอน การจัดการขยะบริเวณชุุมชนลำน้ำเข็ก
เปิดโลกวิจัยสไตล์แจ๋วแหวว
ตอน การชะล้างพังทลายของ
ดินบริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเทคโนโลยีและการการจัดการสิ่งแวด้ลอมได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ   2015-10-01 11:03:46
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ นางสาววรัญญา อุปสอด และ นายเจษฎาภรณ์ ทองน้อย
[รายละเอียด]

โครงการบริการวิชาการ การชะล้างพังทลายของดินบริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน   2014-12-15 18:37:42
เปิดโลกวิจัยสไตล์แจ๋วแหวว ตอน การชะล้างพังทลายของดินบริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โดย อ.ดร.อรชร ฉิมจารย์ และคณะ
[รายละเอียด]

โครงการบริการวิชาแก่ชุมชน การจัดการขยะขุมชนบริเวณลำน้ำเข็ก  2014-07-29 07:22:24
การจัดการขยะขุมชนบริเวณลำน้ำเข็ก โรงเรียนหัวพลู โดย ผศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ
[รายละเอียด]

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลนักศึกษาต้นแบบความดี ระดับอุดมศึกษา  2014-06-10 06:19:33
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลนักศึกษาต้นแบบความดี ระดับอุดมศึกษา
[รายละเอียด]

ยินดีต้อนรับทุกท่าน  2013-11-08 08:56:27
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
[รายละเอียด]

 
 ::: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิกที่นี่ :::

 
กิจกรรมของ  ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โครงการจัดการเรียนการสอน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

โครงการบริการวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนบ้านปากยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ภาพกิจกรรม KM การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ศึกษาดูงานโรงงานเบียร์ช้าง

นักศึกษาสิ่งแวดล้อมฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัย

โครงการบริการวิชาการงาน
วันเด็กแห่งชาติ อบต. บ้านคลอง

การประชุมพิจารณาผลการเรียน
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์

โครงการเสริมความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ

โครงการเสวนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
22 ธ.ค 57

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม (เพาะเลี้ยงเห็ด)

โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อการทำงาน

โครงการการบูรณาการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษากับงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 2557

 

 
 
 ::: กิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ :::

 

งานวิจัย ผลงาน และเอกสารความรู้ต่าง ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเ  2016-07-24 17:36:45
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร ปิยะดา วชิระวงศกร สิรินรัตน์ รอดขาว และเจนจิรา ช่วยปุ่น.2558.การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences.16(2). 167-177.
[รายละเอียด]

Removal of Cyanide-Contaminated Water by Vetiver Grasses.   2016-07-24 17:29:31
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร Wachirawongsakorn, P., Jamnongkan, T. and Latif, T.M. 2015. Removal of Cyanide-Contaminated Water by Vetiver Grasses. Modern Applied Science. 9(13): 1913-1852.
[รายละเอียด]

Composition and source apportionment of dust fall around a natural lake  2015-08-10 11:07:36
ผลงานวิชาการของ ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ Latif, M. T., Ngah, S. A., Dominick, D., Razak, I. S., Guo, X., Srithawirat, T. and Mushrifah, I. (2015). Composition and source apportionment of dust fall around a natural lake. Journal of Environmental Sciences, 33, 143-155.
[รายละเอียด]

การประเมินการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการประเภทโรงแรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง   2015-08-10 11:00:00
ผลงานวิชาการของ ดร.ปิยะดา วชีระวงศกร ปิยะดา วชิระวงศกร, และ อุษณีย์ ทิมสูงเนิน. (2558). การประเมินการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการประเภทโรงแรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. 11(1).100-113.
[รายละเอียด]

Concentration of selected heavy metals in the surface dust of residential buildings in Phitsanulok,   2015-08-10 10:58:33
ผลงานวิชาการของ ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ Srithawirat, T and Latif, M. T.(2015). Concentration of selected heavy metals in the surface dust of residential buildings in Phitsanulok, Thailand. Environmental Earth Sciences, 74(3).
[รายละเอียด]

 
 ::: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิกที่นี่ :::

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
web analytics
เริ่มต้นนับเมือวันที่ 23/06/56