2015-10-01 11:03:46
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเทคโนโลยีและการการจัดการสิ่งแวด้ลอมได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
 


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ นางสาววรัญญา อุปสอด และ นายเจษฎาภรณ์ ทองน้อย
                                                                                                              [รายละเอียด]

2014-12-15 18:37:42
โครงการบริการวิชาการ การชะล้างพังทลายของดินบริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
 


เปิดโลกวิจัยสไตล์แจ๋วแหวว ตอน การชะล้างพังทลายของดินบริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โดย อ.ดร.อรชร ฉิมจารย์ และคณะ
                                                                                                              [รายละเอียด]

2014-07-29 07:22:24
โครงการบริการวิชาแก่ชุมชน การจัดการขยะขุมชนบริเวณลำน้ำเข็ก
 


การจัดการขยะขุมชนบริเวณลำน้ำเข็ก โรงเรียนหัวพลู โดย ผศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ
                                                                                                              [รายละเอียด]

2014-06-10 06:19:33
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลนักศึกษาต้นแบบความดี ระดับอุดมศึกษา
 


นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลนักศึกษาต้นแบบความดี ระดับอุดมศึกษา
                                                                                                              [รายละเอียด]

2013-11-08 08:56:27
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                                                                                                              [รายละเอียด]

 

 
ข่าวสาร  1  ถึง  5  จากข่าวทั้งหมด  5