2015-10-01 11:03:46
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเทคโนโลยีและการการจัดการสิ่งแวด้ลอมได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ นางสาววรัญญา อุปสอด และ นายเจษฎาภรณ์ ทองน้อย
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2558 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่4 1. นางสาววรัญญา อุปสอด ระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 1. นายเจษฎาภรณ์ ทองน้อย