อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์
 
ประวัติการศึกษา :
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Ph.D.Environmental Sciences
 
ประวัตินักวิจัย : คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ความเชี่ยวชาญ :
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ 
Atmospheric chemistry

ติดต่อ :
ห้องพัก ศว. 109 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267000 ต่อ 4200
โทรศัพท์มือถือ 08-9644-2292
E-mail: T.srithawirat@psru.ac.th

ผศ.ดร.สุขสมาน  สังโยคะ
 
ประวัติการศึกษา :
วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร
นบ. นิติศาสตร์
วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
 
ประวัตินักวิจัย : คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ความเชี่ยวชาญ :
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำ


ติดต่อ :
ห้องพัก วท. 105 อาคารวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267000 ต่อ 8401
โทรศัพท์มือถือ 08-4616-5616
E-mail: suksaman@hotmail.com

ดร.อรชร ฉิมจารย์
 
ประวัติการศึกษา :
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
ประวัตินักวิจัย : คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ความเชี่ยวชาญ :

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ติดต่อ :
ห้องพัก วท. 105 อาคารวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์/โทรสาร 055-267000 ต่อ 8401
โทรศัพท์มือถือ 08-9847-7207
E-mail: aorsung@hotmail.com

ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร
 
ประวัติการศึกษา :
วท.บ. อัญมณีวิทยา
วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Dr.nat.techn  Natural Resources and Environment Management
 
ประวัตินักวิจัย : คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ความเชี่ยวชาญ :
นิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ดินและน้ำ 

ติดต่อ :
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267000 ต่อ 8401
โทรศัพท์มือถือ 08-7659-2445
E-mail: piyada333@hotmail.com

อาจารย์ สุภาวดี น้อยน้ำใส
 
ประวัติการศึกษา :
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
 
ประวัตินักวิจัย : คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ความเชี่ยวชาญ :
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ :
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267000 ต่อ 8401
โทรศัพท์มือถือ 087-3069990
E-mail: Supawadeebum@hotmail.co.th

ดร.รุ้งเพชร แข็งแรง
 
ประวัติการศึกษา :
วท.บ. ชีววิทยา
วท.ม. ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

Ph.D Environmental Microbiology

ประวัตินักวิจัย : คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 

ความเชี่ยวชาญ :
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ :
ห้องพัก วท. 101 อาคารวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267000 ต่อ 4201
E-mail: rungpetchk@psru.ac.th


เจ้าหน้าที่ 

นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมนาค

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ประวัติการศึกษา :
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 ประวัตินักวิจัย : คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ความเชี่ยวชาญ :
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ, การจัดการขยะ

ติดต่อ :
ห้องพัก วท. 105 อาคารวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267000 ต่อ 8401
โทรศัพท์มือถือ 081-5966255 
E-mail: saa_pl@hotmail.com