2016-07-24 17:36:45
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเ

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร ปิยะดา วชิระวงศกร สิรินรัตน์ รอดขาว และเจนจิรา ช่วยปุ่น.2558.การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences.16(2). 167-177.
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่